CENA MARTY SALIŠOVEJ

Cena Marty Sališovej je určená doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom do 30 rokov, ktorí sú členmi Slovenskej chemickej spoločnosti alebo Českej chemickej spoločnosti. Témy hodnotených prác môžu byť zo všetkých oblastí chémie v súlade s odbornými sekciami zjazdu.

Prezentácie vybraných prác (prednáška 15 min + diskusia 5 min) sa budú konať v samostatnej sekcii pred komisiou pozostávajúcou z členov predsedníctva SChemS. Tri najlepšie práce budú odmenené diplomom Slovenskej chemickej spoločnosti spolu s finančnou odmenou.

„IUPAC POSTER AWARD“

Tradícia pokračuje. Tak ako na minulých ročníkoch aj na tomto, budú udelené ocenenia IUPAC. Jedno pre najlepšiu posterovú prezentáciu PhD. študenta a druhé pre najlepšiu posterovú prezentáciu mladého vedeckého pracovníka do 35 rokov. Právo a zodpovednosť za výber ocenených delegovali centrálne orgány IUPAC na organizátorov 75. Zjazdu chemikov, ktorí pre tento účel vytvoria Hodnotiacu komisiu pre súťaž postrov.

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Cenu dekana udeľuje dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Zjazde chemikov konanom na Slovensku, za najoriginálnejší príspevok. Udeľuje sa finančná cena vo výške 100 EUR.

Cena dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU

Tri ceny dekana udeľuje dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU na Zjazde chemikov konanom na Slovensku, pre mladých pracovníkov, postdokov, doktorandov a študentov FCHPT STU do 30 rokov za tri najlepšie vývesky vyššie menovaných účastníkov zjazdu.
Udeľujú sa tri finančné ceny, každá vo výške 100 EUR.

Cena rektora Univerzity Komenského

Rektor UK udeľuje diplom za najlepšiu posterovú prezentáciu na Zjazde chemikov.
Finančná cena vo výške 100 EUR.

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

Dekan PriF UK udeľuje diplom za posterovú prezentáciu na Zjazde chemikov.
Finančná cena vo výške 100 EUR.