doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie, Fakulta chemickej a
potravinárskej technológie STU v Bratislave

“Úloha chémie a materiálových analýz v procesoch
ochrany kultúrneho dedičstva”

doc. RNDr. Zuzana Vargová, Ph.D.

Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

“Biologický potenciál koordinačných zlúčenín zinku a striebra”

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.

Centrum vedy a výskumu, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

“Môže nám sklo pomôcť v boji proti baktériám
rezistentným na antibiotiká?”

Ing. Mária Mastihubová, PhD.

Oddelenie glykochémie, Chemický ústav SAV, v. v. i.

“Prínos enzymatickej acylácie ku syntéze prírodných glykofenolík”

doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

“Borem dopovaný diamant: Perspektivy “netradičního” elektrodového
materiálu po třiceti letech výzkumu”