Základné poplatky sú pre členov SChemS a ČSCH.

Bez ubytovania

Je potrebné si zabezpečiť vlastné ubytovanie


570 €

Účastník

470 €

Dôchodca, študent, doktorand

ODPORÚČAME

All inclusive

Zabezpečené ubytovanie v hoteli


640 €

Účastník

540 €

Dôchodca, študent, doktorand

580 €

Sprevádzajúca osoba

Príplatky

Príplatky je možné uhradiť aj pri registrácii


+ 100 €

Príplatok za nečlena

+ 270 €

Príplatok za jednolôžkovú izbu

+ 100 €

Príplatok za každý ďalší príspevok

Prezentovanie firiem

Na prezentáciu bude vytvorený priestor v obedňajších a večerných blokoch. Poplatok za prezentovanie firmy počas celej konferencie je 1 000 €.

Poplatok zahŕňa zabezpečenie výstavného stola, stoličky, elektrickej prípojky, registráciu pre jednu osobu a reklamu firmy v zjazdových materiáloch. Ubytovanie a stravu si zástupcovia firiem zabezpečujú sami, v prípade záujmu je možnosť zabezpečenia organizátormi zjazdu. Poplatok za prezentovanie sa rieši individuálne kontaktom na e-mail zjazd.chemikov@gmail.com, kde budú s Vami dohodnuté konkrétne možnosti a podmienky prezentovania.

Spôsob platby

Konferenčný poplatok uhraďte prosím prevodom a rešpektujte identifikačné údaje bankového účtu.

Identifikačné údaje bankového účtu stiahnite si vo formáte pdf.

Majiteľ účtu:Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9
812 15 Bratislava
IČO:00178900
DIČ:SK2020801563
Bankové spojenie:VÚB, a.s. Bratislava – centrum
Číslo účtu:1277715556 / 0200
BIC:SUBASKBX
IBAN:SK60 0200 0000 0012 7771 5556
Variabilný symbol:Číslo proforma faktúry
Poznámka:Uveďte prosím Vaše meno/ firmu

Upozornenie: Prosíme o zabezpečenie platby vo výške uvedenej v proforma faktúre s ohľadom na bankové poplatky, ktoré sú nákladmi platiaceho. Ak suma nebude v súlade s registračným poplatkom, rozdiel bude potrebné doplatiť na mieste pri osobnej registrácii v hotovosti v €.

Poznámka: V prípade, ak organizácia platí za viacerých účastníkov, prosíme poslať rozpis poplatku.

Storno podmienky

V prípade konania zjazdu Vám bude vrátená plná suma (100 % refundácia platby) len v prípade, ak sa zaregistrovaný účastník odhlási zaslaním e-mailu na zjazd.chemikov@gmail.com do 31.07.2023 vrátane. Po tomto dátume sú storno poplatky nasledovné:

01. – 20. august 2023  50%
21. – 31. august 2023  80%
od 1. septembra 2023 100%

V prípade zrušenia zjazdu Vám vrátime vložné v plnej výške.

Sprevádzajúce osoby

Ak chcete vziať na zjazd aj sprevádzajúce osoby, dajte nám vedieť na email: zjazd.chemikov@gmail.com
Cena za pobyt sprevádzajúcich osôb je 580 €/osoba

Budeme od Vás potrebovať nasledovné údaje:

Priezvisko, meno:
Dátum narodenia:
Číslo OP (pasu):
Adresa bydliska podľa OP:
Rodné číslo: