pozvaných prednášajúcich

0

odborných sekcií

0

miest v hoteli

0

Konferenčné poplatky

Bez ubytovania

Je potrebné si zabezpečiť vlastné ubytovanie


570 €

Účastník

470 €

Dôchodca, študent, doktorand

ODPORÚČAME

All inclusive

Zabezpečené ubytovanie v hoteli


640 €

Účastník

540 €

Dôchodca, študent, doktorand

580 €

Sprevádzajúca osoba

Príplatky

Príplatky je možné uhradiť aj pri registrácii


+ 100 €

Príplatok za nečlena

+ 270 €

Príplatok za jednolôžkovú izbu

+ 100 €

Príplatok za každý ďalší príspevok

Viac informácií o konferenčných poplatkoch

Dôležité termíny

KONIEC REGISTRÁCIE

30. jún 2023

predĺžený do 10. júla 2023

Zaregistrujte sa, prosím, čím skôr. Pri neskorej registrácii je poplatok vyšší.

Registrujte sa

PLATBA

30. jún 2023

10. júl 2023

Uhraďte, prosím, poplatok včas.

Inštrukcie

NAHRATIE ABSTRAKTU

30. jún 2023

10. júl 2023

Po prihlásení sa, prosím, nahrajte svoj abstrakt.

Šablóna abstraktu / Prihlásenie


Súťaže

CENA MARTY SALIŠOVEJ

Cena Marty Sališovej je určená doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom do 30 rokov, ktorí sú členmi Slovenskej chemickej spoločnosti alebo Českej chemickej spoločnosti. Témy hodnotených prác môžu byť zo všetkých oblastí chémie v súlade s odbornými sekciami zjazdu.

Prezentácie vybraných prác (prednáška 15 min + diskusia 5 min) sa budú konať v samostatnej sekcii pred komisiou pozostávajúcou z členov predsedníctva SChemS. Tri najlepšie práce budú odmenené diplomom Slovenskej chemickej spoločnosti spolu s finančnou odmenou.

„IUPAC POSTER AWARD“

Tradícia pokračuje. Tak ako na minulých ročníkoch aj na tomto, budú udelené ocenenia IUPAC. Jedno pre najlepšiu posterovú prezentáciu PhD. študenta a druhé pre najlepšiu posterovú prezentáciu mladého vedeckého pracovníka do 35 rokov. Právo a zodpovednosť za výber ocenených delegovali centrálne orgány IUPAC na organizátorov 75. Zjazdu chemikov, ktorí pre tento účel vytvoria Hodnotiacu komisiu pre súťaž postrov.

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Cenu dekana udeľuje dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Zjazde chemikov konanom na Slovensku, za najoriginálnejší príspevok. Udeľuje sa finančná cena vo výške 100 EUR.

Cena dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU

Tri ceny dekana udeľuje dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU na Zjazde chemikov konanom na Slovensku, pre mladých pracovníkov, postdokov, doktorandov a študentov FCHPT STU do 30 rokov za tri najlepšie vývesky vyššie menovaných účastníkov zjazdu.
Udeľujú sa tri finančné ceny, každá vo výške 100 EUR.

Cena rektora Univerzity Komenského

Rektor UK udeľuje diplom za najlepšiu posterovú prezentáciu na Zjazde chemikov.
Finančná cena vo výške 100 EUR.

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

Dekan PriF UK udeľuje diplom za posterovú prezentáciu na Zjazde chemikov.
Finančná cena vo výške 100 EUR.

Pozvané prednášky

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie, Fakulta chemickej a
potravinárskej technológie STU v Bratislave

“Úloha chémie a materiálových analýz v procesoch
ochrany kultúrneho dedičstva”

doc. RNDr. Zuzana Vargová, Ph.D.

Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

“Biologický potenciál koordinačných zlúčenín zinku a striebra”

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.

Centrum vedy a výskumu, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

“Môže nám sklo pomôcť v boji proti baktériám
rezistentným na antibiotiká?”

Ing. Mária Mastihubová, PhD.

Oddelenie glykochémie, Chemický ústav SAV, v. v. i.

“Prínos enzymatickej acylácie ku syntéze prírodných glykofenolík”

doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

“Borem dopovaný diamant: Perspektivy “netradičního” elektrodového
materiálu po třiceti letech výzkumu”

Organizačný výbor

Predsedníčka: Monika Jerigová monika.jerigova@uniba.sk
Vedecký tajomník: Ľubomír Švorc lubomir.svorc@stuba.sk
Hospodárka: Michaela Halinkovičová michaela.halinkovicova@stuba.sk
Výkonný tajomník: Miroslav Michalka miroslav.michalka@cvtisr.sk
Technický tajomník: Michal Procházka michal.prochazka@savba.sk
Organizátor za ČSCH: Tomáš Navrátil tomas.navratil@jh-inst.cas.cz

Sponzori 75. zjazdu chemikov

Hlavní sponzori

Sponzori

Mediálny sponzor

Miesto konania konferencie